Szukaj w mieście
Bydgoska Szkoła Wyższa » Zarządzanie i inżynieria produkcji » Inżynieria odnawialnych źródeł energii » Inzynierskie niestacjonarne zaoczne

85-059 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
ul.Unii Lubelskiej 4C, Zobacz na mapie
Tel: (52) 584-11-43
Fax:
WWW: http://bsw.edu.pl
Email: uczelnia@bsw.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Inżynieria odnawialnych źródeł energii Inżynieria odnawialnych źródeł energii - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria odnawialnych źródeł energii - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

Absolwent specjalności odnawialne źródła energii otrzymuje tytuł inżyniera, będzie dysponował wiedzą w zakresie ich typologii, efektywności procesu wyzwalania energii, kosztu jej wytworzenia oraz korzyści środowiskowych. Posiądzie wiadomości pozwalające na analizę potrzeb energetycznych obiektów (szkół, szpitali, zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych) i optymalny wybór adekwatnego odnawialnego źródła energii. Nabyta w czasie studiów wiedza umożliwi absolwentom doradztwo i projektowanie w zakresie wyboru i realizacji inwestycji odnawialnych źródeł energii.

Absolwent uzyskuje tytuł inżyniera i posiada wiedzę z zakresu technologii odnawialnych źródeł energii i jej wykorzystywania w skali mikro (gospodarstwa domowe) i makro (osiedla, zakłady przemysłowe). Posiada umiejętności samodzielnego szacowania potrzeb energetycznych obiektów, wykonać analizę porównawczą kosztów energii tradycyjnej i odnawialnej oraz wpływ na środowisko naturalne stosowanych nośników energii. Potrafi optymalizować wybór źródła energii, kosztowo efektywnie wybierać źródła energii i ich wykorzystywanie w warunkach lokalnych, zaplanować proces inwestycyjny i opracować biznes plan oraz pozyskiwać środki finansowe na realizację projektu.


Możliwości zatrudnienia: Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistów ds. energii odnawialnej w administracji samorządowej, budownictwie, ciepłownictwie, w sektorze bankowym i finansowym (jako doradcy), w firmach związanych z branżą energetyczną oraz do rozpoczęcia własnej działalności doradczej i usługowej.


Odnawialnymi źródłami energii (OZE), przyjaznymi środowisku naturalnemu są energia wiatru, słońca, wód płynących, wód termalnych czy biomasy. Każde z tych źródeł ma inny potencjał energetyczny, odmienna jest też technologia ich zagospodarowania i wykorzystania. Podstawowym problemem w wykorzystaniu OZE jest racjonalny i efektywny wybór źródła energii zapewniający pokrycie zapotrzebowania (głównie na ciepło) przy akceptowalnym i alternatywnym (do tradycyjnych paliw) poziomie kosztów wytwarzania. Stwarza to potrzebę kształcenia kadr inżynierskich potrafiących ocenić potrzeby energetyczne społeczności lokalnej (gminy, wsi) czy zakładów przemysłowych i dobrać do nich odpowiednie źródło energii. Odnawialne źródła energii to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się dziedzina w energetyce i ochronie środowiska naturalnego.
Przedmioty specjalnościowe


   1. Podstawy ochrony klimatu

   2. Podstawy zarządzania środowiskiem

   3. Podstawy ekonomii środowiska

   4. Gospodarka surowcami energetycznymi

   5. Odnawialne źródła energii

   6. Techniki cieplne

   7. Energia wodna, geotermalna, pompy cieplne

   8. Energia wiatru i słońca

   9. Energia biogazu i biomasy

  10. Ogniwa paliwowe

  11. Uprawa roślin energetycznych

  12. Audyt energetyczny

  13. Strategia pokrycia potrzeb energetycznych

  14. Projektowanie instalacji OZE