Jesteś w: Home » Bydgoska Szkoła Wyższa » Pedagogika » Pedagogika specjalna
Szukaj w mieście
Bydgoska Szkoła Wyższa » Pedagogika » Pedagogika specjalna

85-059 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
ul.Unii Lubelskiej 4C, Zobacz na mapie
Tel: (52) 584-11-43
Fax:
WWW: http://bsw.edu.pl
Email: uczelnia@bsw.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika specjalna Pedagogika specjalna - Licencjackie stacjonarne

Specjalność ta jest przeznaczona dla osób prezentujących postawę humanistyczną, otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka - szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego pomocy. Nauka w głównej mierze koncentruje się na kształceniu umiejętności posługiwania się inter­dyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych oraz kształceniu umiejętności praktycznych w zakresie wybranej specjalności, w celu rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Absolwent posiada przygotowanie między innymi do monitorowania i rozwiązywania problemów społecznych środowisk lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi upośledzonymi, nabywania umiejętności w zakresie wybranej specjalności odpowiadającej typowi placówki, a także rodzajowi odchylenia od normy oraz opanowania metody stymulacji, usprawniania, terapii i kształcenia adekwatnego do możliwości psycho­fizycznych jednostek odchylonych od normy. Ponadto jest przygotowany do współdziałania, tworzenia diagnozy i prognozy oraz organizowania terapii i rehabilitacji doraźnej w środowiskach oddalonych od specjalistycznych poradni i gabinetów terapeutycznych oraz do kształtowania społecznej świadomości i prognozowania zachowań prozdrowotnych oraz pożądanego stylu życia. Absolwent ma zdolności dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych, a także umiejętność przygotowania publikacji z zakresu swojej działalności. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku wychowawcy, nauczyciela lub specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego - terapeuty, specjalisty - pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego - rehabilitanta, w różnych instytucjach, między innymi placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, agendach służb socjalnych, placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych, oświatowych agendach samorządowych oraz sądownictwie. Wybrane przedmioty specjalnościowe * Podstawy pedagogiki specjalnej * Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej * Neurofizjologia * Psychopatologia rozwoju * Aspekty prawne i ekonomiczne pedagogiki specjalnej * Dydaktyka i metodyka pedagogiki specjalnej * Metody terapii i rehabilitacji zawodowej * Andragogika specjalna i doradztwo zawodowe