Jesteś w: Home » Bydgoska Szkoła Wyższa » Administaracja » Administracja bezpieczeństwa publicznego
Szukaj w mieście
Bydgoska Szkoła Wyższa » Administaracja » Administracja bezpieczeństwa publicznego

85-059 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
ul.Unii Lubelskiej 4C, Zobacz na mapie
Tel: (52) 584-11-43
Fax:
WWW: http://bsw.edu.pl
Email: uczelnia@bsw.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja bezpieczeństwa publicznego Administracja bezpieczeństwa publicznego - Licencjackie stacjonarne Administracja bezpieczeństwa publicznego - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Sylwetka absolwentaAbsolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Absolwent specjalności administracja bezpieczeństwa publicznego będzie dodatkowo dysponować wiedzą o wymiarze sprawiedliwości, kontroli państwa, pomocy prawnej i organach ochrony prawa. Nabędzie wykształcenie w dziedzinie kryminalistyki prezentującej historię służb śledczych, sposoby popełniania przestępstw i metodykę śledczą oraz w sferze kryminologii, która bada najnowsze formy zachowania przestępczego i metody zapobiegania przestępczości. Absolwent posiadać będzie kwalifikacje i praktyczne umiejętności stosowania prawa i postępowania w sprawie wykroczeń oraz wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, problemów bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa UE i NATO.Przedmioty specjalnościowe


   1. Ustrój organów ochrony prawnej

   2. Ustrój organów bezpieczeństwa publicznego

   3. Wybrane zagadnienia kryminalistyki

   4. Podstawy kryminologii

   5. Węzłowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego

   6. Prawo wykroczeń

   7. Polityka bezpieczeństwa UE